Potrzebuję pomocy

Potrzebujesz wolontariusza?

zobacz szczegóły:

WOLOTNTARIAT DOMOWY

centrumwolontariatu@caritaspoznan.pl

Usługa teleopieki

Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH Z PODOPIECZNYMI

Ratownik medyczny kontaktuje się z pacjentem w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, które pacjent sygnalizuje poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku SOS.
Po przeprowadzeniu wywiadu medycznego oraz uzyskaniu niezbędnych informacji podejmuje decyzję dotyczącą wdrożenia odpowiedniej procedury postępowania zależnej od zgłaszanego problemu.
Ratownicy medyczni działają w oparciu o procedury obowiązujące w Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24. W razie konieczności kontaktują się z pacjentem, osobą przez niego wskazaną bądź wzywają pogotowie ratunkowe. Dzięki informacjom o lokalizacji, które wysyła Bransoletka Życia namierzenie pacjenta jest prostsze.
Medyczne schematy postępowania umożliwiają szybką identyfikację problemu i celowaną interwencję. Wynikiem tych działań może być wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego (będącego częścią systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego), udzielenie porady medycznej, bądź przełączenie Beneficjenta na linię techniczną. Rozwiązanie to umożliwia udzielenie natychmiastowej pomocy medycznej.

ZBIERANIE WYWIADU ŚRODOWISKIEGO ORAZ MEDYCZNEGO

Wstępnym elementem świadczonej usługi monitoringu jest zebranie przez Wolontariusza wywiadu środowiskowego oraz medycznego. Pozwala to ratownikowi medycznemu poznać najbliższe otoczenie, w którym żyje pacjent, jak również informacje dotyczące stanu jego zdrowia. Są one dla personelu medycznego   dodatkowym   wsparciem   w    procesie    podejmowania   decyzji    i interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dzięki temu zespół ratowników może przekazać rzetelne informacje zespołowi karetki.
Zanim usługa monitoringu zacznie być świadczona niezbędne jest zebranie danych pacjentów takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, telefon oraz adres zamieszkania. Po przekazaniu tych danych, Bransoletka Życia jest przypisywana do konkretnego pacjenta, który jej używa.

MONITORING PODOPIECZNYCH

Usługa polega na monitorowaniu Beneficjenta (zgodnie z funkcjonalnościami Bransoletki Życia), reagowaniu w określonych przypadkach, odbieraniu połączeń przychodzących z Bransoletki Życia oraz obsłudze zdarzeń technicznych wysyłanych z urządzenia Bransoletka Życia. Ratownicy kontaktują się z użytkownikiem:
  • w przypadku naciśnięcia przez Beneficjenta przycisku SOS – sytuacje zagrożenia życia oraz zdrowia
  • w przypadku naciśnięcia przez Beneficjenta żółtego przycisku – mniej pilne przypadki medyczne, problemy techniczne
  • w przypadku wystąpienia alarmów dotyczących przekroczenia progów alarmowych wartości tętna
Konkretny egzemplarz Bransoletki Życia jest przypisany do konkretnego pacjenta. Urządzenie nie może być przekazane do użytkowania innej osobie, niż tej, dla której zostało przeznaczone w momencie jego konfiguracji.

KORZYŚCI DLA PACJENTA I JEGO BLISKICH

  1. Opieka Centrum Zdalnej Opieki Medycznej – opieka 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu także w dni świąteczne
  2. Odciążenie opiekunów osób starszych – dodatkowe wsparcie dla osób, które opiekują się seniorami
  3. Skrócenie czasu reakcji na zagrożenie życia – natychmiastowa reakcja w przypadku złego samopoczucia Pacjenta lub zagrożenia życia

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.